St. Anthony's Catholic Church- Bryan, TX

St. Anthony's Catholic Church- Bryan, TX

First Presbyterian Church- New Braunfels, TX

First Presbyterian Church- New Braunfels, TX